Tổng công ty Điện lực miền Bắc đánh giá khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, lập kế hoạch 5 năm 2021-2025
 
2020-04-21 09:23:02

Chiều 20/4/2020 Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ban điều hành Tổng công ty về đánh giá khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, lên phương án cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025. Hội nghị có sự tham dự của ông Thiều Kim Quỳnh Chủ tịch Hội đồng thành viên; bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc một số ban chuyên môn Tổng công ty. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến một số đơn vị thành viên của Tổng công ty.

 

Một số kết quả đạt được trong giai đoạn 2016 - 2019 và ước thực hiện năm 2020

Về điện thương phẩm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 11,19%, sản lượng tăng tuyệt đối bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,26 tỷ kWh/năm, cao nhất trong 5 Tổng công ty Điện lực phân phối của EVN. Trong năm 2020: Do ảnh hưởng của dịch COVID 19 tác động mạnh đến các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần CNXD và thành phần TNDV, ước tính thương phẩm trong các tháng từ tháng 3 đến hết tháng 6/2020 sẽ sụt giảm mạnh. Thương phẩm toàn tổng công ty ước thực hiện trong khoảng từ 75,8 tỷ kWh đến 76,1 tỷ kWh. (Mức 76,1 tỷ kWh tính toán trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID 19 kết thúc sớm trong Qúy II/2020).

Tổn thất điện năng của toàn Tổng công ty đã giảm từ 6,09% năm 2016 xuống 4,99% năm 2019 và ước thực hiện năm 2020 là 4,85% giảm 0,15% so với chỉ tiêu pháp lệnh EVN giao năm 2020 trong kế hoạch 5 năm là 5,0% và đạt chỉ tiêu phấn đấu EVN giao trong kế hoạch 5 năm.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đã hoàn thành 14 chỉ tiêu so với quy định. Một số chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch trước năm 2020 như: Chỉ số tiếp cận điện năng đã đạt dưới 6 ngày thấp hơn so với kế hoạch 5 năm EVN giao ≤ 7 ngày làm việc; Điểm hài lòng khách hàng năm 2019 đạt 8,08 điểm vượt trước kế hoạch EVN giao đến năm 2020 là 8,0 điểm.

Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2021-2025

Dựa trên những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2019 và những dự đoán đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban điều hành cùng các Ban chuyên môn Tổng công ty đã xây dựng những mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, cũng như đưa các giải pháp của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trên tinh thần bảo đảm sự thống nhất về các nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng địa phương đối với 27 đơn vị trong Tổng công ty.

Theo đó, mục tiêu là phát triển Tổng công ty Điện lực miền Bắc là Tổng công ty phân phối điện đứng đầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với hệ thống quản trị tiên tiến, hiệu quả dựa trên nền tảng văn hóa chuẩn mực và nguồn nhân lực chất lượng cao; Đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân; Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng thông qua việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực và lĩnh vực chủ yếu quản lý vận hành lưới điện truyền tải và phân phối và kinh doanh bán điện; Bảo toàn, phát triển vốn chủ sở hữu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Với những nhiệm vụ chủ yếu đó là: Xây dựng, quản lý vận hành lưới điện ổn định, tin cậy đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng, giảm thiểu thời gian ngừng cấp điện; Đầu tư phát triển các dự án, công trình lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và địa phương đảm bảo đồng bộ, tự động hóa cao, chất lượng và hiệu quả đầu tư; Vận hành an toàn, ổn định hệ thống cung cấp điện, đảm bảo an ninh cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả kinh tế. Xây dựng hệ thống điện vận hành linh hoạt có khả năng tự động hóa cao từ truyền tải tới phân phối điện; Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty. Triển khai chuyển đổi số các quy trình kinh doanh, quản lý kỹ thuật - vận hành, tài chính kế toán, quản trị, tích hợp các phần mềm nhằm tạo thuận lợi, khai thác hiệu quả các ứng dụng phục vụ SXKD, quản lý vận hành; Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, cải tiến công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ điện; Chủ động tham gia thị trường bán buôn và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; Đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp, tăng cường lao động đúng chuyên môn chuyên ngành điện, trẻ hóa lực lượng lao động trực tiếp, phân bổ lại tỷ lệ lao động cho phù hợp giữa các khu vực vùng miền, nâng cao năng suất lao động của Tổng công ty; Đảm bảo đời sông vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, ổn định việc làm và cải thiện đời sống người lao động trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Tập trung vào các nhóm chỉ tiêu SXKD chính: Điện thương phẩm đến năm 2025 là 111,3 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 là 7,65%, mức tăng tuyệt đối bình quân là 6,86 tỷ kWh/năm; Tỷ lệ thu tiền luôn đạt từ 99,7% trở lên; Chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu đến năm 2025 đạt ≤ 3 ngày làm việc; Điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng đến năm 2025 đạt 8,5/10 điểm trở lên; Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt ≥ 80% đến năm 2025; 100% dịch vụ điện cung cấp theo phương thức điện tử, tỷ lệ khách hàng yêu cầu qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt từ 50% trở lên.

Tổn thất điện năng điện thương phẩm cơ sở đến năm 2025 là 111,305 tỷ kWh, tỷ lệ TTĐN đạt ≤ 4,50%; Độ ổn định, tin cậy cung cấp điện đến năm 2025: MAIFI đạt  ≤  0,67 lần/KH/năm; SAIDI đạt  ≤  500 phút/KH/năm; SAIFI đạt  ≤  3,88 lần/KH/năm

Đảm bảo 100% TBA 110kV đến năm 2021 vận hành không người trực; Hiện đại hóa hệ thống điện theo hướng Điều hành hệ thống theo nhu cầu phụ tải (DMS – Hệ thống lưới điện thông minh) tại các thành phố, thị xã.

Phát biểu tại buổi họp bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Ở những giai đoạn trước Tổng công ty với nhiệm vụ phải đảm bảo cung cấp điện đáp ứng được nhu cầu quản trị theo hướng tăng giá bán bình quân, tăng sản lượng điện thương phẩm và giảm tổn thất điện năng.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Trong giai đoạn 2021-2025 với định hướng là phát triển đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ chính trị cung cấp điện cho xã hội. Nhưng nhiệm vụ này phải đáp ứng theo chiều sâu đó là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng cho khách hàng bao gồm điện áp cho khách hàng và gián đoạn ở mức ít nhất. Đi cùng với đó là các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng phải ở mức cao nhất.

 

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 là bản Kế hoạch được xây dựng chi tiết và công phu, với tinh thần quyết tâm cao của Ban điều hành, các ban chuyên môn, các Công ty Điện lực. Từng kết cấu cụ thể của kế hoạch được bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Tập đoàn. Ban điều hành có tham khảo và dựa trên những đánh giá so sánh đối với các nước trong khu vực và các Tổng công ty bạn. Cũng như dựa trên các con số thống kê và số liệu vận hành cụ thể để ra được nhu cầu đầu tư tại mỗi khu vực ở từng địa phương.

 

Ông Thiều Kim Quỳnh chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

Kết luận Hội nghị, ông Thiều Kim Quỳnh chủ tịch Hội đồng thành viên đã thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển  5 năm 2021-202525, ông Quỳnh đề nghị Ban điều hành cần có những phân tích cụ thể, cần chỉ ra những cơ hội, thách thức, đánh giá được những rủi ro ở mức độ trung và dài hạn, mỗi Công ty Điện lực cần căn cứ tình hình thực tế về tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh đó, xây dựng được mục tiêu tổng quát để đảm bảo tính chính xác của mỗi con số trong kế hoạch đã đặt ra.

                                                                                   Việt Hạnh - Ban TT.NPC

 
Tin cùng thư mục :
EVN ủng hộ Thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; Ngành Điện miền Trung sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng dịch COVID-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020
Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên Internet và mạng xã hội
Phương án bán điện 1 giá: Tính toán để hài hòa lợi ích
Hội nghị đại biểu Người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022
Tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2020
Những người lính điện giữa mùa nóng
Điện lực miền Bắc kiểm tra sửa chữa kịp thời, tránh sự cố về điện
THÔNG TIN BÁO CHÍ - VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 05, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020
Danh Mục