Nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
2021-03-08 10:06:40

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị đều được công khai, minh bạch.Tổng công ty Điện lực miền Bắc coi đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong các tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Theo đó, phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty Nghị quyết Trung ương 3 – khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”; Gắn việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí với việc tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV về pháp luật phòng chống tham nhũng, gắn với việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng đến các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Phối hợp với các đoàn thể trong Tổng công ty như Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí nhằm nâng cao ý thức của người lao động về đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Đẩy mạnh công tác số hóa mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cải tiến phương thức làm việc, nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động.

Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo theo quy định; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; đẩy mạnh cải cách hành chính; thanh toán không dùng tiền mặt; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đặc biệt đối với công tác đấu thầu, công tác cán bộ, công tác tài chính kế toán, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác đầu tư xây dựng,….; thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ khi có sự thay đổi của văn bản pháp luật có liên quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; khắc phục những sơ hở, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và của toàn thể CBCNV, người lao động trong phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của CBCNV.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác quản lý cán bộ và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm: tài chính, đầu tư xây dựng, đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.... Tăng cường việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ đơn vị, đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng chống tham nhũng, tập trung vào những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kiện nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng.

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng

Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của cán bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng đảm bảo trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.

Việt Hạnh - Ban TT biên tập

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục