Văn bản pháp quy
 
2014-04-03 15:57:56

 

 

Lĩnh Vực

Văn Bản

Ngày Ban hành

Luật Điện lực Nghị định của Chính phủ số 14/2014/NĐ-CP. Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 26/2/1/2014
Mua bán điện Thông tư của Bộ Công thương số 27/2013/TT-BCT. Quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

31/10/2013

 

 

 

 

Mua bán điện Thông tư của Bộ Công thương số 30/2013/TT-BCT. Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. 14/11/2013
 Luật Điện lực

Công văn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc số 5561/EVN NPC-KDĐN. Về việc hướng dẫn thực hiện các thay đổi của Luật Điện lực và các ĐN, thông tư.


23/12/2013

Quy định chung

Luật Điện lực

03/12/2004

Nghi định của Chính phủ số 105/2005/NĐ-CP. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

17/8/2005

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An số 7725/UBND.NN. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về điện trong CT MTQG xây dựng NTM

12/12/2011

Chi phí, giá điện

Thông tư của Bộ Công thương số 41/2010/TT-BCT. Quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyện hợp đồng mua bán điện

14/12/2010

Công văn của Bộ Lao động Thương binh và xã hội số 933/LĐTBXH-KHTC. Hướng dẫn tạm thời về việc chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2011

01/4/2011

Quyết định của Cục Điều tiết Điện lực số 06/QĐ-ĐTĐL Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2012

19/01/2012

Quyết định của Bộ Công nghiệp số 08/2007/QĐ-BCN. Về việc Ban hành quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

30/01/2007

Quyết định của Bộ Công Thương số 18/2008/QĐ-BCT. Ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo

18/7/2008

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 21/2009/QĐ-TTg. Về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 – 2012 theo cơ chế thị trường

12/02/2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 24/2011/QĐ-TTg. Về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

15/4/2011

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 268/QĐ-TTg. Về Biểu giá bán lẻ điện

23/02/2011

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 276/2006/QĐ-TTg. Về giá bán điện

04/12/2006

Thông tư của Bộ Công nghiệp số 05/2006/TT-BCN. Hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện

09/5/2006

Thông tư của Bộ Công thương số 13/2010/TT-BCN. Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện

15/4/2010

Thông tư của Bộ Công thương số 14/2010/TT-BCT. Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

15/4/2010

Thông tư của Bộ Công thương số 38/2012/TT-BCT. Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

20/12/2012

Thông tư của Bộ Công thương số 31/2011/TT-BCT. Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

19/8/2011


Cung cấp điện và vận hành hệ thống điện

 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp số 39/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện

 23/12/2005

 Quyết định của Bộ Công nghiệp số 2358/QĐ-BCN Về việc giao nhiệm vụ xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện

 29/8/2006

 Thông tư số 34/2011/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện

 07/9/2011

 

 

     

 
 
 Đầu tư xây dựng

 Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN, của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

 31/8/2006

 Quyết định số 2014/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dung tính toán phân tích kinh tế, tài chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện

 13/6/2007
 Thông tư số 03/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu xây lắp cá dự án nguồn điện được chỉ định thầu
 07/5/2004
 Thông tư số 97/2008/TT/BTC của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo
 28/10/2008
 Giấy phép hoạt động Điện lực
 
 
 Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động Điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp  01/7/2008
 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động Điện lực  06/9/2006
 Thông tư 124/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực Điện lực  19/12/2008
 Hệ thống điện
 
 
 
 
 Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệpVề việc ban hành Quy trình Xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia  13/3/2007
 Quyết định số 16/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp Về việc ban hành Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia  28/3/2007
 Quyết định số 35/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp Ban hành Quy định khởi đông đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia  02/8/2007
 Thông tư 09/2010/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia  03/3/2010
 Thông tư 12/2010/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định hệ thống điện truyền tải  15/4/2010
Thông tư 32/2010/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định hệ thống điện phân phối 30/7/2010
Thông tư 33/2011/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện 06/9/2011
 Kiểm tra hoạt động điện lực
 
 
 Quyết định số 12/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện  06/3/2007
 Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện  06/9/2006
Thông tư 11/2011/TT-BCT  của Bộ công thương Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006  30/3/2011
 Mua bán điện
 

 
 Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt  12/4/2006
 Thông tư 07/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp Hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng  27/10/2006
 Thông tư số 11/2008/TT-BCT của Bộ Công thương Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài  22/10/2008
 Nguồn điện gió  Quyế định số 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam  29/6/2011
 Nguồn Thủy điện
 
 
 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa Thủy điện, Thủy lợi  20/10/2008
 Quyết định số 11/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thủy điện Sơn La Ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg.

 23/1/2007

 Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án Thủy lợi, Thủy điện  08/4/2010
Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thủy điện Sơn La. Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ 10/8/2011
Quyết định số 198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơ La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm 10/2/2011
Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thủy điện Sơn La 11/12/2004
Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện 25/12/2006
Quyết định số 819/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu 07/6/2010
Thông báo số 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các dự án Thủy điện đã khởi công năm 2003 - 2004 05/10/2004
Thông tư 22/2011/TT-BLĐTB&XH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương đối với Công nhân viên chức xây dựng công trình Thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 03/8/2011
Thông tư số 45/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về thuế GTGT, tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất Thủy điện 11/3/2009
Quy định xử phạt hành chính  Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  17/10/2013
   Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực  21/10/2013
     
     
     


 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : BasilBartley
Past 24 Hours Hôm qua : 7
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 1426

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: