Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu dự án: Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An
- Bên mời thầu: Công ty Điện lực Nghệ An – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tên dự án: Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn Dự án thành phần: Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An.
2012-08-06 09:02
-2445
Danh Mục