SỐ ĐỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1. Điện lực Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 7 - Đường Nguyễn Du - Thành phố Vinh
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 550161
2. Điện lực Thị xã Cửa Lò
Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 957161
3. Điện lực Hưng Nguyên
Địa chỉ: Xóm 3 - Xã Hưng Chính - Huyện Hưng Nguyên.
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 762161
4. Điện lực Nam Đàn
Địa chỉ: Khối Ba Hà - thị trấn Nam Đàn
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 781161
5. Điện lực Thanh Chương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 931161
6. Điện lực Quế Phong
Địa chỉ: Thị trấn Kim Sơn
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 886161
7. Điện lực Đô Lương
Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 716161
8. Điện lực Anh Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Anh Sơn
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 723161
9. Điện lực Tân Kỳ
Địa chỉ: Thị trấn Tân Kỳ
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 970161
10. Điện lực Con Cuông
Địa chỉ: Thị trấn Con Cuông
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 730161
11. Điện lực Tương Dương
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 874161
12. Điện lực Kỳ Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Mường Xén
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 876161
13. Điện lực Nghi Lộc
Địa chỉ: Thị trấn Quán Hành
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 615161
14. Điện lực Diễn Châu
Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 621161
15. Điện lực Quỳnh Lưu
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Giát
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 644161
16. Điện lực Yên Thành
Địa chỉ: Thị trấn Yên Thành
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 631161
17. Điện lực Nghĩa Đàn
Địa chỉ: Thị trấn Thái Hoà
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 812161
18. Điện lực thị xã Thái Hòa
Địa chỉ: Thị xã Thái Hoà
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 811161
19. Điện lực Quỳ Hợp
Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Hợp
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 982161
20. Điện lực Quỳ Châu
Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Châu
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 892161
21. Công ty Điện lực Nghệ An
Địa chỉ: Số 7 - Đường Lê Nin - Thành phố Vinh
Điện thoại chăm sóc khách hàng (Phòng kinh doanh): 0383 570161
 
 

 

SỐ ĐỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1. Điện lực Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 7 - Đường Nguyễn Du - Thành phố Vinh
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 550161
2. Điện lực Thị xã Cửa Lò
Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 957161
3. Điện lực Hưng Nguyên
Địa chỉ: Xóm 3 - Xã Hưng Chính - Huyện Hưng Nguyên.
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 762161
4. Điện lực Nam Đàn
Địa chỉ: Khối Ba Hà - thị trấn Nam Đàn
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 781161
5. Điện lực Thanh Chương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 931161
6. Điện lực Quế Phong
Địa chỉ: Thị trấn Kim Sơn
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 886161
7. Điện lực Đô Lương
Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 716161
8. Điện lực Anh Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Anh Sơn
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 723161
9. Điện lực Tân Kỳ
Địa chỉ: Thị trấn Tân Kỳ
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 970161
10. Điện lực Con Cuông
Địa chỉ: Thị trấn Con Cuông
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 730161
11. Điện lực Tương Dương
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 874161
12. Điện lực Kỳ Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Mường Xén
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 876161
13. Điện lực Nghi Lộc
Địa chỉ: Thị trấn Quán Hành
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 615161
14. Điện lực Diễn Châu
Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 621161
15. Điện lực Quỳnh Lưu
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Giát
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 644161
16. Điện lực Yên Thành
Địa chỉ: Thị trấn Yên Thành
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 631161
17. Điện lực Nghĩa Đàn
Địa chỉ: Thị trấn Thái Hoà
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 812161
18. Điện lực thị xã Thái Hòa
Địa chỉ: Thị xã Thái Hoà
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 811161
19. Điện lực Quỳ Hợp
Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Hợp
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 982161
20. Điện lực Quỳ Châu
Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Châu
Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0383 892161
21. Công ty Điện lực Nghệ An
Địa chỉ: Số 7 - Đường Lê Nin - Thành phố Vinh
Điện thoại chăm sóc khách hàng (Phòng kinh doanh): 0383 570161
 
 
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : JBGWillard81
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1329

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: