Đơn vị :
Giao dịch viên :
Ngày tiếp nhận :
Dịch vụ :
Tình trạng :
Danh sách 83 khách hàng
Bản in Thoát
 STTNgày TNKhách hàngDịch vụKQ giải quyết 
22712 1 15/12 Ven Phò Phương ,
Đỉnh Sơn 1 - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22628 2 09/12 Phan Thị Thủy, 0967796687
Xóm Thọ Vinh, xã Nhân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22627 3 09/12 Trần Văn Thuyên, 0962995788
Xóm Nhân Cao, xã Nhân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22626 4 09/12 Nguyễn Văn Hoàng,
Xóm Văn Tây, xã Nhân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22625 5 09/12 Vũ Duy Đồng, 0985492505
Xóm 4 - Thị Trấn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22624 6 09/12 Trần Thị Huệ, 01639249949
Xóm Ân Quang, xã Tây Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22623 7 09/12 Phan Thị Tam, 01627792883
Xóm Hồng Lĩnh, xã Nhân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22622 8 09/12 Đặng Thanh Trường, 01649732309
Xóm Phú Điền, xã Nhân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22621 9 09/12 Nguyễn Viết Chương, 01693744713
Xóm 8, xã Xuân Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
22620 10 09/12 Nghĩa Trang Chợ Mắn , 0967254623
Xóm Xuân Châu - xã Văn Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22619 11 09/12 Đào Thị Nhi, 01648852761
Xóm 2A, xã Văn Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22618 12 09/12 Nguyễn Văn Sóng, 01673401265
Xóm 6, xã Hoa Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22617 13 09/12 Nguyễn Văn Trị, 0973131044
Xóm 12A, xã Phúc Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22616 14 09/12 Nguyễn Thị Thúy, 01643087754
Xóm 11, xã Văn Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22615 15 09/12 Lê Thị Lý, 01659885238
Xóm Khánh Hòa, xã Khánh Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22614 16 09/12 Trịnh Văn Dung, 0972218756
Xóm Yên Hội, xã Đô Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22613 17 09/12 Trịnh Quang Trung, 01652351428
Xóm Yên Hội, xã Đô Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22612 18 09/12 Phan Đình Hoan, 0985370250
Xóm Thạch Sơn, xã Văn Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22611 19 09/12 Nguyễn Văn Thành, 01692711876
Xóm Yên Bang, xã Phúc Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22610 20 09/12 Phạm Văn Toàn, 0982232711
Xóm Văn Tràng, xã Long Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22609 21 09/12 Vương Mai Kiên, 01626311072
Xóm Bắc Xuân, xã Hồng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22608 22 09/12 Đào Văn Tám, 0966490799
Xóm Minh Châu, xã Văn Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22607 23 09/12 Trần Văn Tạo, 0971302819
Xóm 9A, xã Lăng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22606 24 09/12 Nguyễn Văn Hải, 01668217042
Xóm 5, xã Long Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22605 25 09/12 Nguyễn Công Thành, 01676801749
Xóm Dạ Sơn - xã Đô Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22604 26 09/12 Trần Đình Loan, 0984497791
Xóm 8, xã Thọ Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22603 27 09/12 Hoàng Sỹ Sáng,
Xóm Tân Thành - xã Hùng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22602 28 09/12 Cao Đình Dường, 01695723056
Xóm Phú Khánh, xã Khánh Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22601 29 09/12 Nguyễn Như Kỷ, 01655863131
Xóm Vân Đồng, xã Khánh Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22600 30 09/12 Trần Văn Châu, 0983087700
Xóm Vũ Kỳ, xã Đồng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22599 31 09/12 Phạm Công Hông, 01649955160
Xóm Trung Sơn, xã Công Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22597 32 09/12 Phan Thị Tứ, 01689422608
Xóm Đồng Bản, xã Kim Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22596 33 09/12 Nguyễn Thị Trâm, 0989835830
Xóm 5 - xã Bắc Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22595 34 09/12 Ngô Thị Sắc, 01637466094
Xóm 11, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22594 35 09/12 Nguyễn Thị Liệu, 0972135117
Xóm Vũ Kỳ, xã Đồng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22593 36 09/12 Lê Xuân Tăng, 01299271158
Xóm 4 - xã Tăng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22592 37 09/12 Nguyễn Ngọc Hùng, 0989918884
Xóm Lê Lai, xã Tây Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22591 38 09/12 Lê Văn Sơn, 01657582504
Xóm Bắc Sơn, xã Quang Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22573 39 07/12 Lô Văn Dương ,
Na Lượng 2 - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22572 40 07/12 Cụt Văn Giao,
Khe Tỳ - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22571 41 07/12 Kha Văn Xí,
Xốp Thập - Hữu Lập - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22570 42 07/12 Lương Thị Châu,
Bản Hòm - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22569 43 06/12 Viettel Nghệ An - CN TĐVTQĐ,
Bản Na Bè - Xá Lượng - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22568 44 06/12 Viettel Nghệ An - CN TĐVTQĐ,
Bản Lở - Xá Lượng - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22567 45 06/12 Viettel Nghệ An - CN TĐVTQĐ,
Bản Xoong Con - Lưu Kiền - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22559 46 06/12 Phan Trọng Quý, 0915 490 547
Nhật Quang, Vân Diên
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22558 47 06/12 Nguyễn Văn Hiếu, 0981 310 102
Xóm 12, Hồng Long, Nam Đàn
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22557 48 06/12 Phạm Doãn Hoàng, 0912555554
Xóm 4, Nam Giang
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22556 49 06/12 Hồ Sỹ Hải, 0941 175 770
Xóm 2, Nam Anh
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22555 50 06/12 Phan Thị Xoan, 0966643348
Khối Đan Nhiệm, Thị Trần Nam Đàn
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22549 51 04/12 Lê Thị Thảo, 0986942441
HÙng Tiến, Nam Đàn
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22548 52 04/12 Điện đường tổ 20 Quy Chính 1, 0984199616
Quy Chính, Vân DIên
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22547 53 04/12 Lương Văn Chính, 0984042333
Xóm Hạ Long, Vân Diên
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22546 54 04/12 Hoàng Thế Hoài, 0946973337
Xóm 5, Nam Trung, Nam Đàn
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22545 55 04/12 Nguyễn Văn Hiếu, 0987636882
Xóm 19, Xuân Lâm 2, Nam Đàn
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22544 56 04/12 Nguyễn Văn Quynh, 01665994487
Xóm 9, Nam Trung, Nam Đàn
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22543 57 04/12 Phạm Văn Chính,
Xóm 10, Nam Lộc, Nam Đàn
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
Lắp đặt hoàn chỉnhXem
22523 58 02/12 Nguyễn Đình Phú, 01674472768
Xóm 7, xã Trung Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22522 59 02/12 Trần Đức Long, 0915752234
Xóm 5, xã Trung Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22521 60 02/12 Nguyễn Hữu Tuấn, 01258336777
Xóm 5, trung Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22520 61 02/12 Phan Văn Trinh, 0976570774
Xóm 6 - xã Trung Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22519 62 02/12 Hoàng Thành Huế, 0988536907
Xóm 2, xã Tăng Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
22518 63 02/12 Phan Thị Sửu, 0168670713
Xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22517 64 02/12 Tôn Thanh Bình, 01694329996
Khối 3, Thị Trấn
- Cấp điện 3 pha
 Xem
22516 65 02/12 Nguyễn Văn Đồng, 01634055629
Xóm 6, xã Minh Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22515 66 02/12 Nguyễn Văn Chung, 0168749265
Xóm Đông An, xã Hợp Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22514 67 02/12 Nguyễn Thị Hoa, 0868290760
Xóm 10 - xã Minh Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22513 68 02/12 Trần Quang Văn, 01228596370
Xóm Đăng Lưu - xã Nam Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22512 69 02/12 Trần Văn Bằng, 01673474934
Xóm 3 - xã Minh Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22511 70 02/12 Nguyễn Thị Lữ, 0963520345
Xóm 538 - xã Nam Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22510 71 02/12 Lê Hữu Tiến , 0973096606
Xóm Mới - xã Lý Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22509 72 02/12 Lê Hữu Tiềm, 0972908308
Xóm 10 - xã Lý Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22508 73 02/12 Võ Đài, 0988155316
Xóm 7, xã Tăng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22507 74 02/12 Phan Thị Khoa, 01642560176
Xóm 1, Thị Trấn Yên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22505 75 02/12 Nguyễn Thị Vụ, 0977332228
Xóm Văn Nam, xã Nhân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22504 76 02/12 Lê Văn Quảng, 0912411413
Xóm Tân Xuân, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22503 77 02/12 Thái Hữu Hoàng, 01682744479
Xóm 2, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22488 78 02/12 Ngô Thị Vân, 01635187505
Xóm 2, xã Trung Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22487 79 02/12 Nguyễn Trọng Hòa, 0972162478
Xóm Tân Thịnh, xã Thịnh Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22486 80 01/12 Lo Thị Nhu,
Bình Sơn 2 - Tà Cạ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22485 81 01/12 Ngân Thị Thu Thủy,
Khối 1 - Tt Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22484 82 01/12 Lê Anh Trúc,
Khối 2 - Tt Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
22483 83 01/12 Vũ Văn Vui ,
Sơn Thành - Tà Cạ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 3 pha
 Xem
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MairaTibbs78
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1285

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: