Mode:  

 

LIÊN KẾT LỊCH TUẦN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

 

 

STT

Đơn vị

Đường link lịch tuần

1

EVNNPC

https://lichtuan.npc.com.vn/lichtuannpcnew/

2

PCNGHEAN

https://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/

3

ĐL TP Vinh

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c01

4

ĐL Nam Đàn

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c02

5

ĐL Hưng Nguyên

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c03

6

ĐL Nghi Lộc

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c04

7

ĐL Cửa Lò

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c05

8

ĐL Quỳnh Lưu

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c06

9

ĐL Nghĩa Đàn-TH

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c07

10

ĐL Quỳ Châu

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c09

11

ĐL Quỳ Hợp

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c11

12

ĐL Đô Lương

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c12

13

ĐL Tân Kỳ

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c13

14

ĐL Anh Sơn

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c14

15

ĐL Con Cuông

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c15

16

ĐL Tương Dương

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c16

17

ĐL Diễn Châu

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c17

18

ĐL Yên Thành

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c18

19

ĐL Thanh Chương

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c19

20

Đl Kỳ Sơn

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c20


 

LIÊN KẾT LỊCH TUẦN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

 

 

STT

Đơn vị

Đường link lịch tuần

1

EVNNPC

https://lichtuan.npc.com.vn/lichtuannpcnew/

2

PCNGHEAN

https://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/

3

ĐL TP Vinh

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c01

4

ĐL Nam Đàn

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c02

5

ĐL Hưng Nguyên

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c03

6

ĐL Nghi Lộc

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c04

7

ĐL Cửa Lò

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c05

8

ĐL Quỳnh Lưu

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c06

9

ĐL Nghĩa Đàn-TH

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c07

10

ĐL Quỳ Châu

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c09

11

ĐL Quỳ Hợp

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c11

12

ĐL Đô Lương

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c12

13

ĐL Tân Kỳ

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c13

14

ĐL Anh Sơn

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c14

15

ĐL Con Cuông

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c15

16

ĐL Tương Dương

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c16

17

ĐL Diễn Châu

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c17

18

ĐL Yên Thành

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c18

19

ĐL Thanh Chương

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c19

20

Đl Kỳ Sơn

http://lichtuan.npc.com.vn/ltpcnghean/?dv=f01f16c20


Danh Mục
Danh Mục