Kết quả trúng thầu dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An
 
2012-12-04 09:51:26

TT

Tên gói thầu

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu (bao gồm 10% thuế VAT) VNĐ

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

NPC-KFW-NA-W01: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc Thị xã Cửa Lò.

Công ty CP Cơ khí Xây dựng 07

8.222.843.735

Số 1973/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

2

NPC-KFW-NA-W02: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Diễn Châu 1.

Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông Thôn và Công ty CP Xây lắp và Thương mại Đoàn Tiến

8.895.338.621

Số 2065/QĐ-EVN NPC ngày 13/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

3

NPC-KFW-NA-W03: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Diễn Châu 2.

Công ty CP thương mại và XD Minh Phương

10.088.521.200

Số 1960/QĐ-EVN NPC ngày 06/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

4

NPC-KFW-NA-W04: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Nghi Lộc I.1.

Công ty cổ phần Tùng Trường Sơn

5.042.738.194

Số 2004/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

5

NPC-KFW-NA-W05: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Nghi Lộc I.2.

Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng điện

9.219.099.642

Số 1986/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

6

NPC-KFW-NA-W06: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Nghi Lộc II.1.

Công ty Cổ phần lắp máy và xây dựng điện

8.298.214.911

Số 2051/QĐ-EVN NPC ngày 12/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

7

NPC-KFW-NA-W07: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Nghi Lộc II.2.

Liên danh Công ty TNHH Yên Lạc và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 2

11.412.418.071

Số 1996/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

8

NPC-KFW-NA-W08: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Hưng Nguyên.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Anh

12.388.338.624

Số 2023/QĐ-EVN NPC ngày 08/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

9

NPC-KFW-NA-W09: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Quế Phong.

Công ty TNHH Mạnh Phú

8.547.838.628

Số 2107/QĐ-EVN NPC ngày 16/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

10

NPC-KFW-NA-W10: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Quỳ Châu.

Công ty TNHH Phước Tài

9.582.508.908

Số 1972/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

11

NPC-KFW-NA-W11: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Nam Đàn 1.

Công ty cổ phần du lịch và khách sạn Ngân Hà

10.205.617.479

Số 2018/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

12

NPC-KFW-NA-W12: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Nam Đàn 2.

Liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng số 10 Nghệ An và Công ty CP xây lắp công trình 478

12.803.798.690

Số 2088/QĐ-EVN NPC ngày 15/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

13

NPC-KFW-NA-W13: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu I.1.

Công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát

8.652.802.144

Số 2012/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

14

NPC-KFW-NA-W14: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu I.2.

Công ty cổ phần Cơ điện Lam Sơn

8.963.196.261

Số 1985/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

15

NPC-KFW-NA-W16: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu II.2.

Công ty TNHH xây dựng phát triển năng lượng Việt Nam

5.772.956.148

Số 2005/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

16

NPC-KFW-NA-W17: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Đô Lương I.1.

Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và thương mại Việt Hoàng và Công ty CP tư vấn - xây lắp điện Hà Tĩnh

8.259.955.108

Số 1959/QĐ-EVN NPC ngày 06/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

17

NPC-KFW-NA-W18: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Đô Lương I.2.

Công ty CP thương mại xây dựng cơ khí điện tự động hóa Comeeco

7.833.572.505

Số 1982/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

18

NPC-KFW-NA-W19: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Đô Lương II.1.

Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

8.670.427.297

Số 2052/QĐ-EVN NPC ngày 02/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

19

NPC-KFW-NA-W20: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Đô Lương II.2.

Công ty CP Tân Hoàn Cầu

10.274.250.344

Số 1979/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

20

NPC-KFW-NA-W21: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Thanh Chương 1.

Công ty TNHH Duyên Hà

11.692.572.316

Số 2125/QĐ-EVN NPC ngày 19/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

21

NPC-KFW-NA-W22: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Thanh Chương 2.

Công ty CP Tân Hoàn Cầu

12.299.508.522

Số 2013/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

22

NPC-KFW-NA-W23: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Anh Sơn 1.

Công ty Cổ phần Cơ sở hạ tầng

8.812.776.613

Số 2053/QĐ-EVN NPC ngày 12/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

23

NPC-KFW-NA-W24: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Anh Sơn 2.

Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu

9.616.852.458

Số 1966/QĐ-EVN NPC ngày 06/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

24

NPC-KFW-NA-W25: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Tân Kỳ 1.

Công ty TNHH Mạnh Phú

10.734.125.000

Số 1997/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

25

NPC-KFW-NA-W26: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Tân Kỳ 2.

Liên danh nhà thầu Công ty CP XD Điện VNECO 2 và Công ty CP XD Điện VNECO 8

7.753.315.234

Số 2159/QĐ-EVN NPC ngày 23/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

26

NPC-KFW-NA-W27: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Con Cuông 1.

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Hùng Tiến

5.008.985.958

Số 2024/QĐ-EVN NPC ngày 08/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

27

NPC-KFW-NA-W28: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Con Cuông 2.

Công ty TNHH Phước Tài

12.089.594.112

Số 2019/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

28

NPC-KFW-NA-W29: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Tương Dương 1.

Liên danh Công ty CP xây lắp Đức Nguyên và Công ty CP Hồng Hà

6.804.332.019

Số 1961/QĐ-EVN NPC ngày 06/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

29

NPC-KFW-NA-W30: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Tương Dương 2.

Công ty CP xây dựng Vạn Xuân

8.414.666.420

Số 1965/QĐ-EVN NPC ngày 06/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

30

NPC-KFW-NA-W31: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc Thị xã Thái Hòa.

Công ty TNHH Duyên Hà

16.975.000.000

Số 2126/QĐ-EVN NPC ngày 19/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

31

NPC-KFW-NA-W32: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Kỳ Sơn.

Công ty CP xây lắp điện thủy lợi Bắc miền Trung

4.435.000.000

Số 1974/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

32

NPC-KFW-NA-33: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Nghĩa Đàn 1.

Công ty cổ phần xây lắp điện 1

13.090.000.000

Số 1975/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

33

NPC-KFW-NA-W34: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Nghĩa Đàn 2.

Công ty cổ phần xây lắp điện 1

13.700.000.000

Số 2014/QĐ-EVN NPC ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

34

NPC-KFW-NA-W35: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Tên Thành 1.

Công ty TNHH Duyên Hà

9.595.000.000

Số 2124/QĐ-EVN NPC ngày 19/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

35

NPC-KFW-NA-W36: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu II.2.

Công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa

13.594.532.558

Số 2099/QĐ-EVN NPC ngày 16/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

36

NPC-KFW-NA-W37: Xây lắp đường dây và TBA cho các xã thuộc huyện Quỳ Hợp.

Công ty Cổ phần dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Hà Mai

10.550.649.875

Số 1957/QĐ-EVN NPC ngày 06/11/2012 của Tổng Giám đốc -Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Theo đơn giá

150 ngày

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện

 

 

Tiết kiệm điện