Chuyển đổi số
Quy định và thể lệ các cuộc thi "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc"
Căn cứ tờ trình số 272/TTr-TT+TC&NS ngày 30/09/2021 về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký và ban hành Quy định, thể lệ các cuộc thi Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc các cuộc thi “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc”.
2021-10-04 15:47
-11
Danh Mục